Visie & Missie

Onze visie is dat door te werken aan het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen, de basis wordt gelegd om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven. Leerlingen worden daarmee in staat gesteld om te participeren in de maatschappij. De onderwijsbehoefte van de leerling is het motief van ons handelen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de contacten met leerlingen staan hoog in het vaandel.

Onze visie op onderwijs

We willen het beste uit de leerling halen. Onze omgeving mag ons aanspreken op het ontwerpen en aanbieden van passend onderwijs. We werken resultaat- en opbrengstgericht.

Onze visie op op een veilig schoolklimaat

TVC hecht veel waarde aan pedagogische veiligheid. We hebben stevig ingezet op positieve bejegening (PBS), oplossingsgericht werken en toewerken naar het gewenste perspectief. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

De leerlingen van het TVC worden onder meer gekenmerkt door het feit dat zij veelal moeizaam functioneren in sociale situaties. Zij zijn niet per definitie weerbaar en het ontbreekt hen veelal aan die competenties die nodig zijn om zich in de maatschappij staande te houden. Hierdoor kunnen ongewild onveilige situaties ontstaan of worden sociale situaties als onveilig ervaren. Het TVC besteedt veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

De missie van onze school

TVC is één van de scholen die vallen onder het bestuur van Attendiz. De centrale missie van Attendiz is:

Alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften:

  • krijgen de kansen die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • bieden wij de ondersteuning die zij nodig hebben in hun ontwikkeling.
  • horen erbij; geen leerling wordt om reden van een individuele beperking, aanleg, tempo of motivatie uitgesloten.

TVC is in de regio Twente het expertisecentrum voor de arbeidsmarktgerichte leerweg. Vanuit de missie dat iedere leerling geschakeld wordt naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt, werkt het TVC samen met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen die ook een rol spelen in de ontwikkeling van de jongere. De doorlopende leerlijn AGL bereidt de leerlingen optimaal voor op een passende en realistische werkplek.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
X
X